Ohlášky v týdnu od 4. 6.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

3. 6.         9.  NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za  farníky

                9.00   1. svaté přijímání dětí

               16.00   Boží Tělo na Boušíně  (mše sv., eucharistický průvod, svátostné požehnání)

        

4. 6.            PONDĚLÍ    

                   18.00   za Františka Čtvrtečku a celý rod

                  

5. 6.            ÚTERÝ   pam. sv. Bonifáce,  biskupa a mučedníka

                   7.00  za rodinu Burdychovu a Romančákovu

                  

6. 6.            STŘEDA   pam. sv. Norberta, biskupa

                   18.00  za  Josefa a Marii Volfovy

                                     

7. 6.           ČTVRTEK   

                   16.30  na poděkování za dar zdraví a s prosbou za celou rodinu

 

8. 6.           PÁTEK   Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍHO  SRDCE  JEŽÍŠOVA

                   7.00 na dobrý úmysl*

                   15.00 – 18.00 ADORACE

                   18.00 za rodiče, sourozence a jejich rodiny

 

9. 6.           SOBOTA   pam.  Neposkvrněného  Srdce  P. Marie  

                   7.00  za Antonína Burdycha a rodiče a za Josefa a Růženu Hájkovy

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 10. 6.       10.  NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za Václava Vlčka a rodiče z obojí strany

                9.00  za farníky

                11.00  Boušín

                14.00   BIŘMOVÁNÍ  (hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup)

Sdělení farníkům 3. 6.

 

Děkujeme všem, kdo se podíleli jakýmkoli způsobem na přípravě slavnosti 1. sv. přijímání (příprava a výzdoba kostela, příprava pohoštění, příprava zahrady kolem fary...)

Jsme moc vděčni za Vaši pomoc!

 

NE  3. 6. – 9.00  1. svaté přijímání

                  16.00 – Boží Tělo na Boušíně  (mše sv., eucharistický průvod, svátostné požehnání)

                  19.00! – příprava na biřmování

 

 PO  4. 6. – v 19 hod. v kině LUNÍK přednáška Marka Orko Váchy

                  na téma: Nevyžádané rady mládeži.

                  Všichni jsou srdečně zváni!!

 

PÁ  8. 6. – Slavnost NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA

                 (den modliteb za kněžská povolání a za posvěcení kněží)

                 Mše sv.: 7.00 a 18.00.

                 15.00 – 18.00

                 ADORACE a příležitost ke svátosti smíření

                 (zvláště pro biřmovance, kmotry – a všechny ostatní zájemce)

 

                Po večerní mši sv. v 19.00 v kostele!!  setkání  biřmovanců a jejich kmotrů  (vysvětlení a  nácvik obřadu)  

                 Od 19 hodin společenství mládeže 19+ na faře.

 

SO  9. 6. – odpolední spolčo dětí a rodičů nebude.

 

Blahopřejeme P. Aloisi Špulákovi k narozeninám!

  

UDĚLOVÁNÍ  SVÁTOSTI  BIŘMOVÁNÍ

 NEDĚLE  10. 6. ve 14.00 hod.

 

Dopolední pořad bohoslužeb jako obvykle:

Č.K. 7.00 a 9.00,    Boušín: 11.00.

 

Sraz biřmovanců a kmotrů na faře nejpozději ve 13.30!

Po slavnosti biřmování všechny zveme na pohoštění a přátelské setkání na farní zahradě!!!

Prosíme o pomoc s přípravou pohoštění:

Svůj příspěvek můžete přinést na faru

V sobotu 17.00 - 20.00

V neděli hned po ranní mši sv. (do začátku deváté mše sv.)

DĚKUJEME!