Text k petici adresované Poslanecké sněmovně ČR – na podporu rodiny

KDU-ČSL chce zakotvit ochranu manželství do ústavního pořádku ČR

 

Naše KDU-ČSL patří do rodiny evropských konzervativních stran a vždy jí byla vlastní i tzv. hodnotová politika. Tedy ochrana tradičních hodnot naší evropské civilizace, které vycházejí mimo jiné z židovsko-křesťanských kořenů, I to je jeden z důvodů, proč přicházíme aktuálně s návrhem novely Listiny základních práv a svobod, kam chceme doplnit stávající ústavní ochranu rodiny v článku 32, o ochranu jednoho z jejích hlavních pilířů, jímž je manželství jakožto svazek muže a ženy.

Potřeba poskytnout manželskému svazku, coby jednomu ze základních kamenů společnosti, zvláštní uznání a ústavní ochranu je v dnešní turbulentní době, v níž se setkáváme s všudypřítomnými snahami o relativizaci a bourání vzorů, ať již sebelépe osvědčených, aktuálnější než kdy dříve. Rodina a rodinný život ze své podstaty náleží do bytostně soukromé sféry života člověka. Rodina ovšem zároveň nenahraditelně a v podstatě výlučně plní funkce takového významu, že bez ní není život lidské společnosti jako celku vůbec myslitelný. Je proto posláním státu, aby zároveň respektoval nezávislost a vnitřní život rodiny a současně rodinu uznával, poskytoval jí ochranu a byl jí nápomocen v nesnázích.  

Jádrem takové rodiny je manželský svazek muže a ženy. Tato podoba rodiny je v našem civilizačním okruhu pevně zakotvena bez nejmenší nadsázky již několik tisíc let. Její definici najdeme jak v římském právu, tak sledujeme postupné prosazení monogamického svazku ve starověkém Izraeli a přítomnost manželství muže a ženy coby svátosti v křesťanství na základě Nového zákona. 

Realita bohužel nedopřává štěstí v podobě úplné rodiny a šťastného manželství každému. Prožívá-li rodina v dnešním světě, Českou republiku nevyjímaje, určitou krizi a erozi, není úlohou státu na její podporu rezignovat, nýbrž naopak jí tím více a intenzivněji podporovat. K tomuto cíli, k vytváření pozitivních vzorů, směřuje i tato novela. Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny, zvláště pak přivést na svět další generaci a vychovat ji v nenahraditelné, vzájemně nezastupitelné a komplementárně působící mateřské i otcovské lásce i vzoru. Institut manželství muže a ženy, který se v průběhu dějin a takto mimořádným a dlouhodobým způsobem osvědčil, si zasluhuje tu nejvyšší ochranu a úctu, nikoliv svévolné experimenty a pokusy „vylepšit“ a přetvořit jej podle momentálních krátkodobých trendů.  

Právo mužů a žen na uzavření manželství totiž vyplývá i z tak významných dokumentů mezinárodního práva, jakými jsou Všeobecná deklarace lidských práv či Evropská úmluva o ochraně lidských práv. Současně se v posledních několika letech objevila obdobná ustanovení, chránící manželství jako svazek muže a ženy, v ústavách nám nejbližších evropských států: Slovenska, Maďarska a Polska. Česká republika je tak v současnosti posledním státem Visegrádské čtyřky, jejíž ústavní pořádek manželství coby svazek muže a ženy dosud nechrání.  Zvláštní ochrana manželství ovšem plyne též z ústav pobaltských států atd., obsahovala ji též prvorepubliková ústava československá. Lze tak konstatovat, že podobné ustanovení má v ústavním pořádku své nezpochybnitelné místo. 

Pod návrh novely připojilo podpis 37 poslanců demokratických stran a v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně budeme na podzim hledat podporu napříč poslaneckými kluby. K tématu připravujeme odborný seminář a současně vznikla na platformě Aliance pro rodinu podpůrná petice veřejnosti, která je Vám předložena. Pokud se svým podpisem připojíte k podpoře této úpravy Listiny, předem děkuji.

Váš hlas bude podpůrným argumentem v parlamentní diskusi. 

Přeji Vám krásné léto.

 

Marek Výborný, poslanec PS PČR