O farnosti

Římskokatolická farnost Červený Kostelec

První písemná zmínka o osadě, která dnes nese název Červený Kostelec, je z 22.8.1362 a týká se zdejší fary a kostela – to znamená, že obojí existovalo ještě o nějaký rok či desetiletí dříve. „Kostelec“ (z lat.castellum=opevnění, tvrz), svědčí o kostelu jako součásti opevněného panského sídla, často na křižovatce obchodních cest. Tak je tomu i v našem případě – proto je jeho zasvěcení sv. Jakubovi (Staršímu, neboli „Většímu“), patronu a ochránci poutníků a lidí na cestě.

Původní malý dřevěný kostelík, o jehož podobě máme pouze hypotézy vyhořel 1591 a zachovala se z něj jen cínová křtitelnice – nejstarší dochovaná památka farnosti i města Červený Kostelec. Současný vznosný barokní chrám byl dokončen r.1754 a je významnou dominantou města, kulturní památkou a živým bohoslužebným prostorem věřících římskokatolické církve.

Farnost (dříve plebánie) a její duchovní správa byly historicky důležitou veličinou v životě a rozvoji obce (později města) Červený Kostelec. V dávné době svého založení napomáhaly kolonizaci a kultivaci kraje a jeho obyvatel. Farní kronika je nejvýznamnější zdroj historických pramenů o Červeném Kostelci. Můžeme z ní, krom jiného, spolehlivě vyčíst zájem katolických křesťanů o rozvoj náboženského, kulturního a později i spolkového života, který byl mimořádně aktivní i v dobách totalitních režimů 20.stol. – nacismu a komunismu – kdy si naši lidé (farníci) navzdory perzekucím a těžkostem ze strany stání moci víru nejen uchovali, ale i dále rozvíjeli a předávali svým dětem.

Farnost Červený Kostelec, kterou spravuje farář a jeho spolupracovníci, patří do náchodského vikariátu, jehož představitelem je vikář, do královéhradecké diecéze, kterou řídí diecézní biskup a do české církevní provincie, v jejímž čele stojí pražský arcibiskup (metropolita, primas).

Nejvyšším představitelem hierarchie římskokatolické církve je biskup města Říma – papež.

Z naší farnosti vedeme duchovní správu též ve farnosti Boušín, s památným kostelíkem Navštívení Panny Marie – známým z děl Boženy Němcové a Aloise Jiráska.

Farnost Červený Kostelec zahrnuje území těchto obcí:
Červený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, osada Devět Křížů, Kostelecké Končiny, Horní Radechová, Zábrodí, Horní a Dolní Rybníky, Olešnice, Stolín, Mstětín, Červená Hora a Všeliby.

Farnost Boušín zahrnuje obce:
Slatina n.Úpou, Boušín, Slatinské Končiny a Mečov.

Současný život farnosti

Naše církev slouží svým věřícím především udělováním svátostí, slavením bohoslužeb a pobožností, podle období církevního kalendáře (pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb je asi 500). Do církve přijímáme udělováním svátosti křtu děti i dospělé, žehnáme při církevním sňatku manželům na jejich společnou životní cestu, doprovázíme církevními obřady naše zemřelé.

Vyučujeme náboženství a věnujeme se křesťanské výchově dětí, mládeže i dospělých (výuka probíhá na všech školách ve městě, i ve farní budově tč. asi pro 180 zájemců).

Důležitou součástí naší služby jsou návštěvy seniorů a nemocných v jejich domovech, v DPS či Hospici, na duchovní péči o ně se podílí také Charita.

Ve farnosti se schází několik společenství mládeže i dospělých.

Příležitostně se setkáváme na akcích organizovaných pro všechny zájemce bez rozdílu věku (farní výlety, poutě, farní dny, duchovní obnovy – s účastí zajímavého hosta).

Každá bohoslužba je doprovázena kvalitním varhaním doprovodem, při slavnostních bohoslužbách i koncertně účinkuje chrámový sbor, orchestr a schola. V kostele se pořádají několikrát do roka koncerty duchovní hudby a kulturní či dramatická vystoupení s vhodnou tématikou. Farnost spolupracuje s organizacemi Orla a Skautingu.

Mnoho obětavých a nezištných farníků se podílí na běžné údržbě a opravách kostelů, kaplí a farní budovy. Drobné sakrální stavby – kaple ve městě a okolních obcích jsou v majetku města Č. Kostelec, které provádí náročnější opravy;  naše církev v nich zajišťuje příležitostné bohoslužby.

Duchovní správu farnosti vede: farář, kaplan (bývá ustanoven na 2-3 roky), 2 trvalí jáhnové a 2 výpomocní duchovní určeni zvláště pro službu v Hospici sv. Anežky.

Vážíme si přátelských vztahů s nekatolickými křesťanskými církvemi a společenstvími působícími v našem městě a okolí – jsou to Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská, Církev adventistů sedmého dne.

V duchu křesťanských hodnot – lidskosti, slušnosti, kulturnosti a lásky se chceme podílet na dobrém rozvoji našeho města a spolupracovat na všem, co k tomu v pravém slova smyslu přispívá.

Více o historii kostela sv. Jakuba a farnosti najdete v knize:
J. Štěpař a Pavel Kafka - Dějiny chrámu sv.apoštola Jakuba Většího a duchovní správy v Červeném Kostelci (vydal Pavel Mervart 2007).

 

Mgr. Petr Kubant, farář