O farnosti

Římskokatolická farnost Červený Kostelec

Farnost Červený Kostelec, kterou spravuje farář a jeho spolupracovníci, patří do náchodského vikariátu, jehož představitelem je vikář, do královéhradecké diecéze, kterou řídí diecézní biskup a do české církevní provincie, v jejímž čele stojí pražský arcibiskup (metropolita, primas).

Nejvyšším představitelem hierarchie římskokatolické církve je biskup města Říma – papež.

Z naší farnosti vedeme duchovní správu též ve farnosti Boušín, s památným kostelíkem Navštívení Panny Marie – známým z děl Boženy Němcové a Aloise Jiráska.

Farnost Červený Kostelec zahrnuje území těchto obcí:
Červený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, osada Devět Křížů, Kostelecké Končiny, Horní Radechová, Zábrodí, Horní a Dolní Rybníky, Olešnice, Stolín, Mstětín, Červená Hora a Všeliby.

Farnost Boušín zahrnuje obce:
Slatina n.Úpou, Boušín, Slatinské Končiny a Mečov.

Naše církev slouží svým věřícím především udělováním svátostí, slavením bohoslužeb a pobožností, podle období církevního kalendáře (pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb je asi 700). Do církve přijímáme udělováním svátosti křtu děti i dospělé, žehnáme při církevním sňatku manželům na jejich společnou životní cestu, doprovázíme církevními obřady naše zemřelé.

Vyučujeme náboženství a věnujeme se křesťanské výchově dětí, mládeže i dospělých (výuka probíhá na všech školách ve městě, i ve farní budově tč. asi pro 160 zájemců).

Důležitou součástí naší služby jsou návštěvy seniorů a nemocných v jejich domovech, v DPS či Hospici, na duchovní péči o ně se podílí také Charita.

Ve farnosti se schází několik společenství mládeže i dospělých.

Příležitostně se setkáváme na akcích organizovaných pro všechny zájemce bez rozdílu věku (farní výlety, poutě, farní dny, duchovní obnovy – s účastí zajímavého hosta).

Každá bohoslužba je doprovázena kvalitním varhaním doprovodem, při slavnostních bohoslužbách i koncertně účinkuje chrámový sbor, orchestr a schola. V kostele se pořádají několikrát do roka koncerty duchovní hudby a kulturní či dramatická vystoupení s vhodnou tématikou. Farnost spolupracuje s organizacemi Orla a Skautingu.

Mnoho obětavých a nezištných farníků se podílí na běžné údržbě a opravách kostelů, kaplí a farní budovy. Drobné sakrální stavby – kaple ve městě a okolních obcích jsou v majetku města Č. Kostelec, které provádí náročnější opravy;  naše církev v nich zajišťuje příležitostné bohoslužby.

Duchovní správu farnosti vede: farář, kaplan (bývá ustanoven na 2-3 roky), 2 trvalí jáhnové a jeden kněz v důchodovém věku, který je určený pro službu v Hospici sv. Anežky.

V duchu křesťanských hodnot – lidskosti, slušnosti, kulturnosti a lásky se chceme podílet na dobrém rozvoji našeho města a spolupracovat na všem, co k tomu v pravém slova smyslu přispívá.